Säännöt ja tietosuoja

Kirkkonummen Melojat – Kyrkslätts Paddlare ry:n säännöt

Nimi, perustamisaika, kotipaikka ja kieli

1 § Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Melojat – Kyrkslätts Paddlare ry. Nimestä voidaan käyttää lyhennettä KiMPa. Yhdistys on perustettu syyskuun 27 päivänä 1985. Sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen asiakirjat laaditaan kuitenkin ruotsiksi vain, jos laki sitä edellyttää tai yhdistyksen kokous siitä erikseen päättää.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää melonnan harrastamista. Yhdistys pitää arvossa erilaisia melonnan muotoja.

Yhdistys pyrkii lisäämään jäsentensä tietoisuutta luonnossa turvallisesti liikuttaessa tarvittavista tiedoista ja taidoista sekä ympäristön huomioon ottamisesta.

3 § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla monipuolisesti jäsentensä melontaharrastusta. Tätä varten yhdistys voi järjestää jäsenilleen ja muille melonnasta kiinnostuneille:

1) melontaan ja luonnossa liikkumiseen liittyvää koulutusta sekä valmennus- ja harjoitustoimintaa,

2) melontaan liittyvää kalustoa ja kaluston säilytyspaikkoja,

3) nuorisotoimintaa,

4) kilpailuja,

5) kuntoliikuntaa ja

6) muuta melontaharrastukseen liittyvää toimintaa.

Yhdistys pyrkii edistämään melontaharrastusta toimimalla yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa sekä tekemällä melontaharrastusta tunnetuksi.

Varainhankinta

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäseniltä perittävien maksujen lisäksi hankkia varoja ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Hankkiakseen varoja tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys voi harjoittaa liiketoimintaa sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä

5 § Yhdistyksen kokous päättää Kirkkonummen Melojat – Kyrkslätts Paddlare ry:n kuulumisesta jäsenenä muihin yhdistyksiin, joiden toiminta ja tarkoitus ovat yhteensopivia sen toiminnan tarkoituksen kanssa.

Jäseneksi hyväksyminen

6 § Yhdistyksen hallitus (jäljempänä hallitus) voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi luonnollisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Samassa taloudessa asuvat, yhteen perhekuntaan kuuluvat henkilöt voidaan hyväksyä yhdistyksen perhejäseniksi, mikäli he kaikki täyttävät yhdistyksen jäsenyydelle asetettavat edellytykset. Perhejäsenet merkitään yhdistyksen jäsenrekisteriin henkilöittäin yksilöityinä.

7 § Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi luonnollisen henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

8 § Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

9 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön kannattavaksi henkilöjäseneksi ja oikeushenkilön kannattavaksi yhteisöjäseneksi, mikäli tämä suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa

Jäsenyyden lakkaaminen

10 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen toimittaa kirjallinen ilmoitus asiasta yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa asiasta suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Suullisesti annettu eroamisilmoitus on merkittävä pöytäkirjaan.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun eroamisilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle sellaiset jäsenyyteen perustuvat velvoitteet, jotka ovat erääntyneet maksettavaksi eroamisilmoituksen tekohetkellä.

11 § Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka:

1) olennaisesti laiminlyö jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden suorittamisen,

2) toimii tahallisesti lakien tai yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai

3) muutoin tahallisesti aiheuttaa yhdistykselle tai sen jäsenille vähäistä suurempaa haittaa.

Erottamispäätös annetaan kirjallisesti. Päätöksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä postittamisesta, ellei muuta osoiteta.

12 § Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätöksen oikeellisuus yhdistyksen kokouksen arvioitavaksi. Tätä tarkoittava kirjallinen vetoomus on toimitettava hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle 60 päivän kuluessa vetoomuksen saapumisesta.

Erottamispäätös tulee voimaan heti, jollei vetoomusta esitetä sanotussa määräajassa.

Jos asia on saatettu yhdistyksen kokouksen harkittavaksi, tulee erottamispäätös voimaan heti, mikäli yhdistyksen kokous vahvistaa erottamispäätöksen. Erottamispäätös raukeaa, jollei yhdistyksen kokous sitä vahvista.

Erottamisesta huolimatta erotettu on velvollinen suorittamaan ne jäsenyyteensä perustuvat velvoitteet, jotka ovat erääntyneet erottamista välittömästi edeltävien kolmen kalenterivuoden aikana.

Jäsenyyteen perustuvat maksut

13 § Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain seuraavana vuonna perittävän liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja kannattajajäsenmaksun samoin kuin muidenkin säännönmukaisesti perittävien maksujen suuruuden.

14 § Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, ovat valintansa mukaan vapautettuja joko oman melontakaluston säilyttämisestä yhdistyksen tiloissa perittävän maksun tai yhdistyksen melontakaluston lainaamisesta perittävän maksun suorittamisesta toimikautensa ajan, ellei yhdistyksen syyskokous kyseistä toimikautta koskien toisin päätä.

Yhdistyksen ja sen toimielinten kokoukset

15 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää yhdistyksen hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsu toimitetaan jäsenille kirjallisena ilmoituksena. Kutsu voidaan toimittaa sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Lisäksi kutsu voidaan julkaista myös muulla hallituksen soveliaaksi katsomalla tavalla.

16 § Kevätkokouksessa asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

1) Avataan kokous.

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenten vireille panemat asiat.

8) Päätetään kokous.

Syyskokouksessa asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

1) Avataan kokous.

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio yhdistyksen seuraavaa toimintavuotta varten.

6) Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

7) Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta neljästä kuuteen jäsentä ja kaksi varajäsentä yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi toimintavuodeksi.

8) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.

9) Valitaan tarvittava määrä toimihenkilöitä.

10) Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja kannattajajäsenmaksun sekä muiden säännönmukaisin perustein perittävien maksujen suuruus.

11) Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin ja päättäviin elimiin tai valtuutetaan yhdistyksen hallitus päättämään tehtävistä valinnoista.

12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten vireille panemat asiat.

13) Päätetään kokous.

17 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii hallitukselta sen pitämistä. Ylimääräistä kokousta koskevassa kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hallitus sai 1 momentissa tarkoitetun kirjallisen vaatimuksen.

18 § Jos yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tätä koskeva kirjallinen esitys toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään 20 päivää ennen kyseistä kokousta.

19 § Yhdistyksen, sen hallituksen sekä sen jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Yhdistyksen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

20 § Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä henkilövaalissa tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Jokaisella kokoukseen mennessä liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä, on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Perhejäsenet käyttävät ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeuttaan itsenäisesti.

Äänioikeuden käyttäminen yhdistyksen, sen hallituksen tai muun toimielimen kokouksessa ei voi perustua valtuutukseen.

Yhdistyksen hallinto

21 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä, jotka ryhtyvät hoitamaan tehtäväänsä valitsemisjärjestyksessä, mikäli hallituksen varsinainen jäsen kesken toimikauttaan estyy hoitamasta tehtäväänsä joko tilapäisesti tai pysyvästi.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme sen jäsenistä on saapuvilla.

22 § Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä;

5) vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta sekä vastata siitä, että yhdistys noudattaa niitä velvoitteita ja määräyksiä, jotka johtuvat yhdistyksen kuulumisesta muihin yhdistyksiin;

6) vastata yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta;

7) pitää jäsenluetteloa;

8) hoitaa yhdistyksen taloutta;

9) hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa;

10) hyväksyä ja erottaa jäsenet;

11) tarvittaessa valita sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan;

12) päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä;

13) ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii; ja

14) luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

23 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

24 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä sihteerin tai jonkun muun, hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvissa tavanomaisissa asioissa nimen kirjoittaa sihteeri yksin.

Muita määräyksiä

25 § Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen puitteissa perustaa rekisteröimättömiä, yhdistyksen hallituksen alaisuudessa toimivia alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja valvontaelimet.

26 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava vähintään kolme neljäsosaa läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten antamista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

27 § Jotta yhdistyksen purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

28 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava johonkin liikuntakasvatusta Kirkkonummella tai sen lähialueella edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

29 § Yhdistys ei vastaa melonnassa tai yhdistyksen muussa toiminnassa aiheutuvista henkilö-, esine- tai välillisistä vahingoista, ellei muusta ole nimenomaisesti ilmoitettu. Yhdistyksen jäsenet ja muut osallistuvat yhdistyksen järjestämille retkille, koulutus- ja opetustilaisuuksiin ja muuhun toimintaan omalla vastuullaan.

Yhdistys ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat yhdistyksen omistamien ja jäsenilleen sekä muille tilapäisesti tai pysyvästi luovuttamien esineiden käyttämisestä.

Yhdistys ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat esineelle sen ollessa säilytettävänä yhdistyksen hallitsemissa tiloissa tai kiinteistöllä.

30 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatettakoon yhdistyksessä voimassaolevan lainsäädännön lisäksi hyvää kokous- ja kirjanpitokäytäntöä.

31 § Näillä säännöillä korvataan Kirkkonummen Melojat – Kyrkslätts Paddlare ry:n aikaisemmin voimassa olleet säännöt. Nämä säännöt tulevat voimaan 1.3.2007.

TIETOSUOJA

Päivitetty 18.3.2020

Olemme sitoutuneet suojaamaan jäseniemme ja palveluittemme käyttäjien yksityisyyttä. Seuramme periaatteena on, että jäsentemme henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita lainmukaisesti, asianmukaisesti ja henkilön kannalta läpinäkyvästi, luottamuksellisesti sekä turvallisesti.

Pääasiallisesti jäsentemme henkilötiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä taikka päivitetään myöhemmin jäsenyyden aikana. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 5 vuotta seurasta eroamisen jälkeen.

Henkilötietoja tarvitaan Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitoon, laskuttamiseen seura-asioiden tiedottamiseen, harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen, markkinointiin, seuran kehittämiseen, mahdollisten avustusten ja tukien hakemiseen.

Jäsentietoja emme luovuta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Seuran jäsentiedot ovat suomalaisen yrityksen serverillä, jotka sijaitsevat Suomessa. Yrityksellä on luotettavat ja tarpeelliset tietoturvat suojaamassa seuran jäsenrekisteriä.

Seuran tiedotukseen käytetään amerikkalaista sähköpostitusalustaa MailChimpiä, jonka serverit sijaitsevat Yhdysvalloissa. Heidän serverillään on tallennettuna seuran sähköpostituslista eli vain jäsenien sähköpostiosoitteet, ei muita henkilötietoja. Tiedot ovat seuran eikä niitä ole luovutettu MailChimpille, tiedot ovat vain tallennettuna heidän koneillaan. Toiminta on EU:n hyväksymä Privacy Shield -järjestelyn kautta.

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely koskee nimenomaan henkilötietojen korkeatasoista suojaa. Järjestelyssä sallitaan henkilötietojen siirto EU:sta yhdysvaltalaiselle yritykselle, jos kyseinen yritys käsittelee (eli käyttää, säilyttää ja siirtää edelleen) henkilötietoja siten, että se noudattaa lukuisia tietosuojasäännöksiä ja soveltaa lukuisia suojatoimia. Henkilötietoja suojataan riippumatta siitä, onko henkilö EU:n kansalainen.

Seuran tapahtumista tiedotetaan Nimenhuudon kautta, johon jäsenet voivat itse rekisteröityä ja peruuttaa rekisteröitymisensä. Seuran puheenjohtaja tai sihteeri voi myös tarvittaessa tehdä peruutuksen rekisteröityneen puolesta. Tapahtumat löytyvät myös seuran omilta kotisivuilta www.kirkkonummenmelojat.fi

Seura voi kerätä analytiikkatyökalujen avulla tietoja kotisivuillaan ja SoMe-kanavissa vierailleiden henkilöiden käyttäytymisestä seuratoimintansa kehittämiseksi ja mahdollisen markkinoinnin kohdentamiseksi.

Omien henkilötietojen tarkastusoikeuspyynnöt sekä tietojen korjaus- ja oikaisuvaatimukset tulee toimittaa seuran puheenjohtajalle tai sihteerille kirjallisesti joko sähköpostilla ja postitse.

Kirkkonummen Melojat, Mutkankuja 3, 02430 Masala

puheenjohtaja@kirkkonummenmelojat.fi

sihteeri@kirkkonummenmelojat.fi

Kirkkonummen Melojat Ry:n tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

(seloste päivitetty 24.5.2018)

Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen Melojat Ry
Y-tunnus: 2490410-0
Mutkankuja 3, 02430 Masala
Puhelin: 044 515 4705

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Seuran sihteeri
sihteeri@kirkkonummenmelojat.fi
Puhelin: 044 515 4705

Rekisterin nimi

Kirkkonummen Melojien jäsenrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa, hoitaa jäsenasioita kuten tiedottamista, yhteydenpitoa ja hallita toiminnan maksuja.

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen kuten harrastustoiminnan, tapahtumisen ja keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja analysointiin, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, seuratoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja seuraviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • alaikäisten osalta nimi ja syntymävuosi huoltajan suostumuksella
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
 • jäsenyyden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä mahdolliset asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • verkkokäyttäytymistä Kirkkonummen Melojien verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)
 • palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Kirkkonummen Melojat ry:lle.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta eikä myydä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Seuran tiedotukseen käytetään amerikkalaista sähköpostitusalustaa MailChimpiä, jonka serverit sijaitsevat Yhdysvalloissa. Heidän serverillään on tallennettuna seuran sähköpostituslista eli vain jäsenien sähköpostiosoitteet, ei muita henkilötietoja. Tiedot ovat seuran eikä niitä ole luovutettu MailChimpille, tiedot ovat vain tallennettuna heidän koneillaan. Toiminta on EU:n hyväksymä Privacy Shield -järjestelyn kautta.

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestely koskee nimenomaan henkilötietojen korkeatasoista suojaa. Järjestelyssä sallitaan henkilötietojen siirto EU:sta yhdysvaltalaiselle yritykselle, jos kyseinen yritys käsittelee (eli käyttää, säilyttää ja siirtää edelleen) henkilötietoja siten, että se noudattaa lukuisia tietosuojasäännöksiä ja soveltaa lukuisia suojatoimia. Henkilötietoja suojataan riippumatta siitä, onko henkilö EU:n kansalainen.

https://www.privacyshield.gov/list

Tarkistettu 24.5.2018, että MailChimp löytyy Privacy Shield listauksesta hyväksyttyjen joukosta.

Seuran tapahtumista tiedotetaan Nimenhuudon kautta, johon jäsenet voivat itse rekisteröityä ja peruuttaa rekisteröitymisensä. Seuran puheenjohtaja tai sihteeri voi myös tarvittaessa tehdä peruutuksen rekisteröityneen puolesta.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys seuran sihteeriin tai puheenjohtajaan.

puheenjohtaja@kirkkonummenmelojat.fi

sihteeri@kirkkonummenmelojat.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä seuran puheenjohtajaan tai sihteeriin.

puheenjohtaja@kirkkonummenmelojat.fi

sihteeri@kirkkonummenmelojat.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kirkkonummen Melojat pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen ja tämän takia rekisteröityjen kannattaa tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Lisätietoja www.tietosuoja.fi